Rättsligt meddelande

Läs detta juridiska meddelande noggrant innan du använder den här webbplatsen (aquaglobe.se).

Material contained on the Site is provided by AquaGlobe AB (“AquaGlobe”) as a service to its customers and may be used for informational purposes only. By accessing the Site you agree to the following terms. If you do not agree to them, you may not use the Site.

Upphovsrättsinformation

Innehållet på webbplatsen är copyright AquaGlobe AB (eller dess dotterbolag). Alla rättigheter förbehållna. Informationen på webbplatsen, inkluderad men inte begränsad till, text, grafik, bilder, ljudklipp och programvara tillhör AquaGlobe och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar. Obehörig användning eller distribution av något material på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar och är föremål för civila såväl som straffrättsliga sanktioner. Webbplatsen eller någon del av den får inte, om inte annat anges, reproduceras, dupliceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt bruk utan föregående skriftligt tillstånd från AquaGlobe. Ändringar av innehållet på webbplatsen är uttryckligen förbjudna. Du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av materialet och att se till att alla anställda, i förekommande fall, i din organisation följer dessa begränsningar. Webbplatsen kan innehålla bilder som omfattas av deras leverantörers upphovsrätt.

Varumärkesinformation

Om inte annat anges tillhör alla varumärken, varumärken, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen AquaGlobe, dess dotterbolag, dess licensgivare eller samarbetspartners. AquaGlobes varumärken, varumärken, företagslogotyper och emblem får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från AquaGlobe.

Inga garantier eller representationer

INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN LEVERERAS ”SOM DET ÄR” UTAN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR NÅGOT SLAG. I INGEN HÄNDELSER SKAL AQUAGLOBE ANSVARA FÖR NÅGOT PARTI FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SPECIAL ELLER ÖVRIGA FÖLJANDE SKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ELLER PÅ NÅGON ANDRA HYPERLÄNKAD WEBBPLATS INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON TAPPADE RESULTAT, FÖRFARANDE INTERN ELLER ANDRA UPPGIFTER OM DITT HANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT, UPPFALL AV ANVÄNDNING OCH INKOMBILITET ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN, ÄVEN OM AQUAGLOBE RÅDES OM MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. AquaGlobe lämnar inga garantier eller utfästelser alls om någon annan webbplats som du kan komma åt via webbplatsen. Sådana tillhandahålls endast som en bekvämlighet och betyder inte att AquaGlobe stöder eller accepterar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Dessutom är det upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder och se till att allt du väljer för din användning är fritt från sådana saker som virus, maskar, trojanska hästar och andra föremål av destruktiv natur. Vidare garanterar AquaGlobe inte riktigheten eller fullständigheten av informationen, texten, grafiken, länkarna eller andra objekt som kan finnas på webbplatsen. Informationen på webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. AquaGlobe förbinder sig dock inte att uppdatera informationen eller annat material som finns på webbplatsen.

Övrig

AquaGlobe kan när som helst ändra villkoren i detta juridiska meddelande genom att uppdatera det. Vidare förbehåller sig AquaGlobe efter eget gottfinnande rätten att övervaka och avbryta webbplatsens tillgänglighet när som helst utan föregående meddelande. Om något villkor eller villkor i detta juridiska meddelande fastställs vara olagligt, ogiltigt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren, villkoren och bestämmelserna inte på något sätt påverkas eller försämras. AquaGlobe AB, Ulls v. 33A, 751 51, Uppsala, Sverige, Tel .: +46 18 304470, E-post: info@aquaglobe.se